Outsourcing kadr i płac

Usługi wykonywanie przez nas w zakresie obsługi kadrowej i płacowej skupiają się na prowadzeniu odpowiedniej dokumentacji i, w zależności od potrzeb klienta proponujemy różne jej poziomy. Nadzorujemy i kierujemy całym procesem kadrowo-płacowym – począwszy od zadań z obszarów HR – rekrutacji pracownika, poprzez ustalenie jego uprawnień pracowniczych, kalkulację wynagrodzenia oraz wyliczenie podatków i składek ZUS, kończąc na wypłacie należności i obsłudze innych elementów administracji kadrowej

Poprzez usługę outsourcing płac i kadr oferujemy zwiększenie skuteczności funkcjonowania przedsiębiorstwa, a proponowane przez nas rozwiązania zapewniają redukcję kosztów oraz ograniczenie ryzyka operacyjnego do minimum. Wszelkie zadania dotyczące płac i kadr realizujemy stosując najwyższe standardy.

Outsourcing kadr

Nasze działania w zakresie outsourcingu kadr prowadzą do zwiększenia efektywności w zakresie zarządzania kadrami. W ramach usługi outsourcing kadr zajmujemy się:

 • prowadzeniem kompleksowej dokumentacji kadrowej,
 • sporządzaniem wymaganych wzorów dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz wystawianie świadectw pracy
 • prowadzenie ewidencji nieobecności oraz ustalanie wymiarów i limitów urlopów
 • kontrolowanie wszystkich bieżących terminów dotyczących między innymi: kończących się umów o pracę czy urlopów, ważności badań okresowych,
 • ustalaniem uprawnień do urlopów oraz odszkodowań, a także odpraw i ekwiwalentów,
 • prowadzenie ewidencji nieobecności w tym: urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji,
 • bieżącym rejestrowaniem i wyrejestrowywaniem pracowników w ZUS oraz wprowadzaniem potrzebnych zmian w dokumentacji.

Outsourcing płac

Powierzona nam obsługa płacowa przyczyni się do efektywniejszego funkcjonowania danego przedsiębiorstwa – pozwala na skoncentrowanie procesów zarządczych na kluczowych celach i kompetencjach firmy. Zakres oferowanych przez nas usług outsourcing’u płac obejmuje:

 • naliczanie wynagrodzeń, odpraw, odszkodowań oraz należnych zasiłków, a także świadczeń pracowniczych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami danego przedsiębiorstwa,
 • przygotowywanie pasków płacowych oraz list płac, zbiorówek list płac, a także raportów płacowych,
 • deklaracji rozliczeniowych do ZUS, US i GUS zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa,
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT,
 • przygotowywanie raportów i zestawień wedle potrzeb klienta.

Korekty ZUS

Składanie dokumentacji rozliczeniowej korygującej do ZUS jest obowiązkowe zarówno dla płatnika, która płaci składki we własnym zakresie, jak i za całe przedsiębiorstwo. Proponujemy pomoc w korygowaniu dokumentów rozliczeniowych przekazanych do ZUS. Mechanizm naszej pracy obejmuje:

 • sprawdzenie raportów za ubiegły rok
 • analizę informacji oraz weryfikację błędów i nieprawidłowych danych w dokumentach
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji korygującej – deklaracji rozliczeniowej korygującej oraz raportu korygującego

Celem przeprowadzanej przez nas korekty dokumentów rozliczeniowych ZUS jest całkowite zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędów oraz raportowanie zgodne z wymaganymi przepisami. Sporządzamy kompletną dokumentację niezbędną do ustalenia kapitału początkowego.

Pit 8C

Formularz PIT 8C dotyczy wyłącznie przychodów osób prywatnych. Nie wystawia się go dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz większych firm. PIT 8C wystawiany jest z tytułu dochodów uzyskanych przez niego z tzw. innych źródeł, np.: z tytułu otrzymanych alimentów czy otrzymanych stypendiów, nagród, dopłat, itp.

W naszej firmie prowadzimy usługi dotyczące sprawnego i zgodnego z przepisami polskiego prawa sporządzania rozliczenia rocznego w zakresie podatku PIT-8C. Mechanizm działania wygląda następująco:

 • po otrzymaniu wymaganych informacji sporządzamy deklarację podatkową PIT-8C,
 • odpowiadamy również za dostarczenie formularza zarówno do klienta, jak i właściwego mu urzędu skarbowego.

Audyt dokumentacji kadrowej

Audyt dokumentacji kadrowej obejmuje całościową analizę dokumentów znajdujących się w aktach osobowych pracowników oraz weryfikację wszystkich innych dokumentów dotyczących stosowania i przestrzegania przepisów prawa pracy przez pracodawców – uwzględniając między innymi takie zagadnienia jak: nawiązywanie stosunku pracy, rozwiązywanie stosunku pracy, zmiana warunków zatrudnienia, ewidencja czasu pracy, odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników,

wydawanie świadectw pracy, ochrona pracy kobiet. Pomagamy ujednolicić i uprościć dokumentację kadrową przy użyciu zaawansowanych rozwiązań. Audyt zawsze kończymy pisemnym raportem zawierającym wnioski z przeprowadzonych prac oraz rekomendacje możliwych do zastosowania działań naprawczych.

Masz pytania? Napisz do nas!